REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
ZASADY   REKRUTACJI
  Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne miejsca do poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej  placówki.
Do przedszkola samorządowego przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem gminy   jest   zapewnienie  miejsca wychowania przedszkolnego   dzieciom 5-letnimi 6-letnim.
Informacja  o wolnych miejscach na które będzie dokonywany nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych  w poszczególnych przedszkolach samorządowych  do dnia  28 lutego 2014r.
Terminy:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

 

1-31 marca 2014r.

 

4 -8 sierpnia 2014r.

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

 

18 kwietnia 2014r.

o godz. 14.00

 

14 sierpnia 2014r.

  o godz. 14.00

 

3.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

 

22 -30 kwietnia 2014r.

 

18 - 20 sierpnia 2014r.

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 maja 2014r.

o godz. 14.00

 

22 sierpnia 2014r.

o godz. 14.00

 

5.

 

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Wniosek  o przyjęcie dziecka  do publicznego przedszkola”  można  otrzymać
w danym przedszkolu lub  pobrać ze strony internetowej miasta (wniosek znajduje się na dole strony): 
http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/oswiata_w_piotrkowie/przedszkola-samorzadowe
I.   Rodzice/opiekunowie prawni składają  wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku  można  zaznaczyć  maksymalnie  dwa inne przedszkola, tzw. drugiego
i trzeciego wyboru. Jeżeli w procesie rekrutacji dziecko nie zostało przyjęte
do przedszkola  z pierwszego wyboru, jest przyjmowane kolejno  do drugiego lub
trzeciego wyboru. W przypadku, nie przyjęcia dziecka do żadnego
z zaznaczonych we wniosku   przedszkola pozostaje  na listach  rezerwowych  w tych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz  przyjętych
i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach
.
  II. Rodzice/opiekunowie prawni, którego dziecko nie zostało przyjęte
do preferowanych przedszkoli  może ubiegać się  o przyjęcie dziecka
do przedszkola, które po zakończonej   rekrutacji dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
Od dnia  19 maja  2014r. informację o wolnych miejscach można uzyskać w przedszkolu   wskazanym we wniosku jako pierwszy wybór lub  w Referacie   Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 10  III piętro, pokój nr 319,  tel. (44) 732-18-80 .
I.   Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

KRYTERIA  GŁÓWNE

 • wielodzietność rodziny kandydatka,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepelnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

 

KRYTERIA DODATKOWE

 • rodzice, prawni opiekunowie, rodzic samotnie wychowujący
    są  zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.   - 2 pkt
 • do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata   - 1 pkt
 • odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata (do 3 km)- 1 pkt.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU GMINY

 1. Dzieci, zamieszkała poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego, mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do wszystkich  przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2014/2015.