REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2015/16
ZASADY   REKRUTACJI

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca
do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości
organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca
wychowania przedszkolnego dzieciom 5-letnim.

Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona
zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
samorządowych do dnia 4 marca 2015r.

TERMINY

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

 

09-31 marca 2015r.

 

08 – 12 czerwca 2015r.

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

20 kwietnia 2015r.

o godz. 14.00

 

22 czerwca 2015r.

o godz. 14.00

 

3.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

 

 

 

21 -27 kwietnia 2015r.

 

23-26 czerwca 2015r.

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

11 maja 2015r.

o godz. 14.00

 

01 lipca 2015r.

o godz. 14.00

 

5.

 

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

 

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego” można otrzymać w danym przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej miasta(na samym dole strony):

www.piotrkow.pl/nasze-miasto/oswiata_w_piotrkowie/przedszkola-samorządowe

 1. Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego
lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nie przyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach
.

II. Rodzice, którego dziecko nie zostało przyjęte
do preferowanych przedszkoli może ubiegać się o przyjęcie dziecka
do przedszkola, które po zakończonej rekrutacji dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Od dnia 13 maja 2015r. informację o wolnych miejscach można uzyskać w przedszkolu wskazanym we wniosku jako pierwszy wybór lub w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 10 III piętro, pokój nr 319, tel. (44) 732-18-80 .

 

 1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

KRYTERIA GŁÓWNE

 • Wielodzietność rodziny kandydata.

 • Niepełnosprawność kandydata.

 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

 

KRYTERIA DODATKOWE

 • Rodzice/ rodzic samotnie wychowujący
  są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy - 2pkt.

 

 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
  w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal

w roku, którego dotyczy rekrutacja - 1pkt.

 

 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania

kandydata do 3 km - 1 pkt.

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA


Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2015/2016.